4x4 - czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

4 czerwca 2012 r. — Firma Cisco opublikowała wnioski z dorocznego badania Cisco® Visual Networking Index (VNI) Forecast (2011-2016), w ramach którego Cisco opracowuje prognozy i analizuje wzrost ruchu IP oraz powiązane z nim tendencje na całym świecie. Aktualna wersja raportu VNI Forecast obejmuje lata 2011-2016 i zawiera przewidywania ilościowe w zakresie znacznego wzrostu ruchu IP w sieciach publicznych i prywatnych, w tym w sieci Internet, zarządzanych sieciach IP oraz w sieciach mobilnych, obejmując przy tym ruch generowany zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. W tym roku firma Cisco opracowała też nowe, uzupełniające badanie zatytułowane Cisco VNI Service Adoption Forecast, w którym opisano globalne i regionalne tempo wzrostu popularności usług wśród użytkowników prywatnych, w firmach oraz wśród użytkowników urządzeń przenośnych.

Z prognozy wynika, że w 2016 r. ogólnoświatowy ruch IP sięgnie 1,3 zetabajta rocznie (jeden zetabajt jest równoważny sekstylionowi bajtów lub trylionowi gigabajtów). Przewidywany wzrost ruchu w globalnej sieci IP w samych tylko latach 2015-2016 wynosi ponad 330 eksabajtów, co stanowi niemal równowartość całego ruchu IP na świecie w 2011 r. (369 eksabajtów).

Ten znaczny wzrost ruchu w sieci i dostępności usług wynika z szeregu czynników, takich jak:

 • Większa liczba urządzeń — upowszechnianie się tabletów, telefonów komórkowych i innych urządzeń inteligentnych oraz komunikacji M2M (machine-to-machine) wpływa na zapotrzebowanie na dostęp do sieci. Z raportu wynika, że w 2016 r. liczba połączeń sieciowych osiągnie niemal 18,9 mld — to prawie 2,5 połączenia na każdego mieszkańca Ziemi (dla porównania, w 2011 r. było to 10,3 mld połączeń).

 • Większa liczba internautów — w 2016 r. liczba internautów osiągnie poziom bliski 3,4 mld, przekroczy więc 45% prognozowanej przez ONZ liczby ludności na świecie.

 • Większa przepustowość łączy szerokopasmowych — średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych wzrośnie według prognozy niemal czterokrotnie z 9 Mb/s w 2011 r. do 34 Mb/s w 2016 r.

 • Większy ruch wideo — w 2016 r. transmisja wideo w Internecie osiągnie wartość 1,2 mln minut (833 dni lub ponad 2 lata) na sekundę.

 • Więcej sieci Wi-Fi — z raportu wynika, że w 2016 r. ponad połowa ogólnoświatowego ruchu internetowego będzie pochodzić z połączeń Wi-Fi.

Najważniejsze wnioski dotyczące globalnego ruchu IP i urządzeń w sieci

Charakterystyka ilościowa ogólnoświatowego ruchu IP

 • Według prognoz ogólnoświatowy ruch IP wzrośnie w latach 2011-2016 niemal 4-krotnie z ok. 31 eksabajtów miesięcznie w 2011 r. do ok. 1,3 zetabajta rocznie lub 110 eksabajtów miesięcznie w roku 2016.

 • Średni ogólnoświatowy ruch IP osiągnie w 2016 r. poziom 150 petabajtów na godzinę — to odpowiednik ruchu generowanego przez 278 mln osób, które równocześnie oglądają strumieniowo film w rozdzielczości HD (przy średniej prędkości transmisji strumieniowej 1,2 Mb/s).

Regionalne tendencje w ruchu IP

 • W 2016 r. najwięcej ruchu IP będzie generować Daleki Wschód (40,5 eksabajta miesięcznie), utrzymując się na pozycji lidera i wyprzedzając drugą w kolejności Amerykę Północną (27,5 eksabajta miesięcznie).

 • Regiony, w których w okresie objętym prognozą (2011-2016) ruch IP będzie rósł najszybciej, to Bliski Wschód i Afryka (roczna średnia stopa wzrostu na poziomie 52%, 10-krotny wzrost) oraz Ameryka Łacińska (roczna stopa wzrostu na poziomie 48%, 7-krotny wzrost).

 • Krajem, w którym w latach 2011-2016 przewidywany jest najszybszy wzrost ruchu IP, są Indie (roczna stopa wzrostu na poziomie 62%). Drugie miejsce zajmują Brazylia i RPA (wzrost o średnio 53% rocznie).

 • W 2016 r. do krajów generujących największy ruch w sieci należeć będą Stany Zjednoczone (22 eksabajty miesięcznie) i Chiny (12 eksabajtów miesięcznie).

Europa Środkowo-Wschodnia

 • W Europie Środkowo-Wschodniej ruch IP wzrośnie w latach 2011-2016 pięciokrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na średnim poziomie 37%.

 • W 2016 r. ruch internetowy w Europie Środkowo-Wschodniej będzie 87 razy większy niż cały ruch w Internecie w tym regionie w 2005 r.

 • Internetowy ruch wideo w Europie Środkowo-Wschodniej będzie stanowić w 2016 r. 42% całego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych (w 2011 r. było to 37%).

 • Ruch w sieciach mobilnych:

 • W latach 2011-2016 ruch w sieciach mobilnych w Europie Środkowo-Wschodniej wzrośnie 22-krotnie (średnia roczna stopa wzrostu na poziomie 85%).

 • Ruch w sieciach mobilnych będzie rósł 3-krotnie szybciej w tym regionie od stacjonarnego ruchu IP.

 • W 2016 r. ruch w sieciach mobilnych w Europie Środkowo-Wschodniej będzie 11-krotnie większy od całego ruchu w sieci Internet w tym regionie w 2005 r.

 • W 2016 r. 83% połączeń szerokopasmowych w Europie Środkowo-Wschodniej będzie szybsze od 5 Mb/s — obecnie jest to 55%. W tym samym roku 47% połączeń szerokopasmowych będzie natomiast szybsze od 10 Mb/s (dziś jest to 31%).

 • Ruch IP generowany przez firmy w Europie Środkowo-Wschodniej wzrośnie w latach 2011-2016 dwukrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 15%. Ruch w sieciach mobilnych generowany przez użytkowników biznesowych wzrośnie w tym okresie 24-krotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 89%.

 • W 2011 r. ruch IP związany z wideokonferencjami biznesowymi wzrósł w Europie Środkowo-Wschodniej o 30%.

Główny czynnik powodujący wzrost ruchu IP — filmy wideo oglądane online przez użytkowników indywidualnych

W 2016 r. liczba widzów oglądających filmy wideo w Internecie wzrośnie według prognozy na całym świecie do 1,5 mld osób (w 2011 r. były to 792 mln internautów).

Wzrost liczby urządzeń na całym świecie

 • Z raportu wynika, że w 2016 r. liczba połączeń sieciowych sięgnie niemal 18,9 mld — na każdego mieszkańca Ziemi przypadać będzie prawie 2,5 połączenia.

 • W 2011 r. komputery PC były źródłem 94% ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych. Wskaźnik ten spadnie w 2016 r. do 81%, co uwidacznia wpływ coraz liczniejszych i bardziej różnorodnych urządzeń, takich jak tablety, smartfony itp., na sposób dostępu i korzystania z Internetu przez użytkowników indywidualnych i firmy.

 • Szacuje się, że w 2016 r. z poziomu telewizorów inicjowane będzie ponad 6% ogólnoświatowego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych (wzrost z 4% w 2011 r.) oraz 18% internetowego ruchu wideo (wzrost z 7% w 2011 r.) — dowodzi to, że telewizory z dostępem do Internetu stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla wielu użytkowników.

Urządzenia i połączenia zgodne z protokołem IPv6

 • Jak wynika z raportu, w 2016 r. na całym świecie działać będzie 8 mld urządzeń stacjonarnych i mobilnych zgodnych z protokołem IPv6 — dla porównania, w 2011 r. liczba tych urządzeń wynosiła 1 mld.

 • W 2016 r. 40% wszystkich stacjonarnych i mobilnych urządzeń podłączonych do globalnej sieci będzie zgodne z protokołem IPv6 (w 2011 r. było to 10% urządzeń).

Technologia 3DTV i HD (zaawansowane technologie wideo)

Według ogólnoświatowych prognoz zaawansowany ruch wideo, obejmujący telewizję trójwymiarową (3DTV) i wysokiej rozdzielczości (HDTV), wzrośnie w latach 2011-2016 pięciokrotnie.

Mobilne sieci szerokopasmowe

Ogólnoświatowy ruch internetowy związany z przesyłaniem danych w sieciach mobilnych wzrośnie w latach 2011-2016 18-krotnie do poziomu 10,8 eksabajta miesięcznie (czyli 130 eksabajtów rocznie).

Wymiana plików w światowej skali

W 2016 r. ogólnoświatowy ruch P2P będzie stanowił 54% ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych w ramach wymiany plików (to spadek z 77% w 2011 r.). W ujęciu ilościowym objętość ruchu P2P wzrośnie jednak z 4,6 eksabajta miesięcznie w 2011 r. do 10 eksabajtów miesięcznie w 2016 r.

Ogólnoświatowy ruch IP generowany przez firmy

W okresie objętym prognozą ruch IP związany z wideokonferencjami biznesowymi wzrośnie sześciokrotnie. Ruch ten będzie rósł prawie dwukrotnie szybciej niż całkowity ruch IP generowany przez firmy ― jego roczna stopa wzrostu wyniesie w latach 2011-2016 średnio 42%.

Najważniejsze wnioski dotyczące globalnego rynku docelowego i dostępności usług

Użytkownicy prywatni

 • W 2011 r. na świecie było 1,7 mld prywatnych użytkowników Internetu ze stałym dostępem do sieci. Z prognozy wynika, że w 2016 r. liczba takich użytkowników sięgnie 2,3 mld.

 • Najszybciej rozwijającą się na świecie usługą telewizyjną będzie telewizja cyfrowa — w raporcie prognozowany jest wzrost liczby jej abonentów z 694 mln w 2011 r. do 1,3 mld w 2016 r.

 • Telefonia VoIP ma być natomiast najszybciej rozwijającą się usługą internetową wśród użytkowników prywatnych — liczba użytkowników wzrośnie tu wg prognozy z 560 mln w 2011 r. do 928 mln w 2016 r.

 • Szacuje się, że muzyka online będzie najpopularniejszą usługą w Internecie wśród użytkowników prywatnych na świecie ― w 2011 r. usługi tego typu miały 1,1 mld użytkowników (63% internautów prywatnych), w 2016 r. wg prognozy będzie to 1,8 mld użytkowników (79% internautów prywatnych).

Indywidualni użytkownicy urządzeń mobilnych

 • Z raportu wynika, że liczba prywatnych użytkowników urządzeń mobilnych wzrośnie na całym świecie z 3,7 mld w 2011 r. do 4,5 mld w 2016 r.

 • Mobilne wideo ma być najszybciej rozwijającą się usługą dla indywidualnych użytkowników urządzeń mobilnych — liczba użytkowników ma tu wzrosnąć z 271 mln w 2011 r. do 1,6 mld w 2016 r.

 • Z prognozy wynika, że SMS będzie najpopularniejszą usługą wśród użytkowników urządzeń mobilnych — w 2011 r. korzystało z niej 2,8 mld użytkowników (74% użytkowników telefonów komórkowych wśród klientów indywidualnych), w 2016 r. ma to być natomiast 4,1 mld użytkowników (90% indywidualnych użytkowników telefonów komórkowych).

Użytkownicy biznesowi

 • Liczba biznesowych użytkowników Internetu na świecie ma wzrosnąć z 1,6 mld w 2011 r. do 2,3 mld w 2016 r.

 • Wideokonferencje z poziomu komputerów stacjonarnych będą najszybciej rozwijającą się usługą w tym segmencie — w 2011 r. korzystało z nich 36,4 mln osób, w 2016 r. ma to być już 218,9 mln użytkowników.

 • Biznesowe usługi lokalizacyjne (LBS) będą najszybciej rozwijającą się mobilną usługą biznesową w światowej skali — w 2011 r. miały one 27 mln użytkowników, w 2016 r. ma to być natomiast już 158 mln osób.

Suraj Shetty, wiceprezes działu marketingu produktów i rozwiązań w firmie Cisco

Wszyscy jesteśmy coraz ściślej połączeni z siecią za pośrednictwem różnych urządzeń, które zapewniają nam nieprzerwaną łączność z Internetem. Wideokonferencje przez telefon komórkowy, oglądanie filmów na tabletach, telewizory z dostępem do Internetu czy wideokonferencje na komputerach stacjonarnych — wszystkie nasze działania nie tylko generują zapotrzebowanie na zetabajty przepustowości, ale także zdecydowanie zmieniają parametry sieci niezbędne do spełnienia oczekiwań klientów w nowej rzeczywistości.

Metodyka zastosowana w badaniu Cisco VNI Forecast

Doroczne badanie Cisco VNI Forecast ma na celu oszacowanie wzrostu ruchu IP na świecie oraz ocenę tendencji w tym zakresie. Prognoza Cisco VNI Forecast, z której korzystają powszechnie zarówno operatorzy, twórcy przepisów, jak i podmioty kształtujące rozwój branży, jest oparta na dogłębnej analizie i modelowaniu danych nt. ruchu, wykorzystania przepustowości oraz urządzeń, pochodzących z prognoz niezależnych analityków. Cisco sprawdza zgodność swojej prognozy, danych wejściowych i metodyki z rzeczywistymi danymi na temat ruchu udostępnianymi dobrowolnie zarówno przez operatorów, jak i ponad milion użytkowników z całego świata.

Przewidywania zawarte w dotychczasowych raportach Cisco VNI były powszechnie uznawane za konserwatywne. Sześcioletnia historia publikacji tych prognoz dowodzi jednak, że są one całkiem precyzyjne.

 • W pierwszym raporcie VNI Forecast z 2007 r. firma Cisco przewidywała, że w 2011 r. ogólny ruch IP sięgnie 28,4 eksabajta miesięcznie. W rzeczywistości było to 30,7 eksabajta miesięcznie. Wartość rzeczywista była więc o ok. 7% wyższa od prognoz Cisco sprzed 5 lat.

 • W raporcie VNI Forecast z 2008 r. firma Cisco szacowała natomiast, że w 2010 r. ruch związany z wideo w Internecie przekroczy objętość ruchu generowanego w sieciach P2P. Tak też się stało, co potwierdziło prognozę firmy Cisco.

Jeśli porównamy dotychczasowe raporty z przybliżonymi poziomami faktycznymi w danym roku, prognozy Cisco VNI odbiegają zwykle od danych rzeczywistych o ok. 2-10% (w aspekcie konserwatywnym).

Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach www.cisco.pl i www.cisco.com

Źródło: Cisco