Z opublikowanego 29 stycznia w Brukseli raportu na temat wpływu big data i open data na rozwój 28 państw członkowskich UE wynika, że europejska gospodarka może zyskać aż 206 miliardów euro dzięki skutecznemu wykorzystywaniu otwartych baz danych. Stanowi to równowartość wzrostu europejskiego PKB o 1,9%. Dla Polski rozwiązania Big Data i Open Data to potencjał zysku na podobnym poziomie 1,9% PKB, czyli porównywalnego ze wzrostem, jaki polska gospodarka uzyskała w roku 2012.

Podczas spotkania prezentującego raport, zorganizowanego wspólnie przez Jacka Protasiewicza - Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, oraz demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, oprócz korzyści w skali całej UE przedstawiono także zyski wyrażone w ekwiwalentach przyrostu PKB w poszczególnych regionach. W Europie Północnej wzrost ten wyniósłby 2,2%, w nowych państwach członkowskich takich jak Polska — 1,9%, a w Europie Południowej — 1,6%. Największe korzyści uzyskałyby takie sektory, jak handel (47 mld EUR), produkcja przemysłowa (45 mld EUR), administracja publiczna (27 mld EUR) i służba zdrowia (10 mld EUR).

W dyskusji o potencjale, jaki stanowi Big Data i Open Data dla rozwoju Europy i poszczególnych jej regionów aktywny udział wziął Jacek Protasiewicz, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na ten temat, a Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2013, uczestniczył w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Krzysztofa Blusza - Wiceprezesa demosEUROPA.

W wspieranym przez Microsoft, zamówionym przez demosEUROPA, a sporządzonym przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych raporcie Big & Open Data in Europe: A growth engine or a missed opportunity? (Big Data i Open Data w Europie: Siła napędowa rozwoju czy stracona szansa?) zastosowano model wszechstronnej oceny wpływu big data i open data (Big and Open Data Universal Impact Assessment, BOUDICA) szacując wartość dodaną dla przedsiębiorstw z 21 sektorów wszystkich krajów europejskich. Wykorzystano w tym celu szczegółowe dane z bazy Eurostat dotyczące europejskiej gospodarki.

„Big Data i Open Data stanowią ostatni etap cyfrowej rewolucji w Europie, opierającej się na znaczącym rozwoju mocy obliczeniowej i pojemności przechowywania danych w celu przetwarzania i analizowania dużych ilości informacji. Cześć „Open” odnosi się do otwartego dostępu do danych administracji publicznej. Może to być pomocne, np. przy wspieraniu innowacji w prywatnym sektorze, dzięki większym możliwościom eksperymentowania, zwiększeniu przejrzystości działań instytucji rządowych oraz zapewnieniu lepszego wglądu w politykę społeczną.”

– mówi Jan Muehlfeit, prezes Microsoft Europe.

Aby zapewnić Europie konkurencyjność dzięki wykorzystaniu Big Data i Open Data, zmniejszyć opóźnienia w innowacyjności oraz zagwarantować finansowanie nowoczesnych rozwiązań do przetwarzania takich danych, autorzy raportu zachęcają polityków do współpracy na poziomie UE nad takimi inicjatywami, jak wzmacnianie jednolitego rynku cyfrowego dzięki harmonizacji przepisów i norm dotyczących przetwarzania danych.

Prezes Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i autor opracowania - Maciej Bukowski - podczas prezentacji raportu w Parlamencie Europejskim powiedział:

„Europa może odnosić ogromne korzyści ze wzrostu innowacyjności oraz rozwoju dzięki Big Data i Open Data. Rzeczywiście jednolity rynek cyfrowy na poziomie UE ułatwi powstanie branży Big Data, a tym samym opracowywanie wszechstronnych, ogólnoeuropejskich rozwiązań teleinformatycznych, które obniżą koszty zarówno konsumentów, jak i sektora publicznego. Wyzwanie polega na uwzględnieniu tych technologiiw szerszym planie reform w Europie, które będą odzwierciedlać stan gospodarki po kryzysie i sprzyjać jej rozwojowi w przyszłości”.

„Big Data i Open Data przyniosą wszystkim Europejczykom wzrost gospodarczy, nowe miejsca pracy i nowe możliwości, poprzez zmniejszenie kosztów, stwarzanie efektu skali oraz ułatwienie dostępu do technologicznych innowacji. Potencjał ten możemy już obserwować w różnych miastach europejskich jak Manchester, gdzie w projekcie „Transport for Greater Manchester” wykorzystuje się platformę Windows Azure do udostępniania danych w czasie rzeczywistym, które pomagają w planowaniu podróży. Wykorzystanie big data i open data to kolejny etap ciągłej rewolucji w branży informatyczno-telekomunikacyjnej, który może pomóc Europie w utrzymaniu konkurencyjności i innowacyjności.”

– dodaje Jan Muehlfeit.

Pełny raport jest dostępny pod linkiem:http://www.bigopendata.eu/

Źródło: Microsoft