Przygotowanie firm MŚP  na awarie informatyczne

Firma Symantec przedstawiła wyniki badania pt. „Przygotowanie firm MŚP na awarie informatyczne” (ang. 2012 SMB Disaster Preparedness Survey). Pokazało ono, że stopień przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw na awarie jest blisko powiązany z wirtualizacją, cloud computingem i mobilnością. Firmy z sektora MŚP przy wdrażaniu tych technologii często myślą o lepszym przygotowaniu się na potencjalne sytuacje kryzysowe. Ponadto kalkulują czy im się to opłaca.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa mają okazję do wprowadzenia nowych technologii, które nie tylko zapewniają przewagę konkurencyjną, ale również ułatwiają usuwanie skutków awarii i jednocześnie chronią informacje, od których zależy ich istnienie

— powiedziała Jolanta Malak, Country Manager w Symantec Poland

— Firmy z sektora MŚP nie mogą sobie pozwolić na długie przestoje, więc możliwość szybkiego przywrócenia systemu po awarii ma kluczowe znaczenie. Technologie takie jak wirtualizacja i mobilność, w połączeniu z solidnym planem oraz kompleksowymi rozwiązaniami do ochrony danych, pozwalają lepiej przygotować się na potencjalne katastrofy, takie jak powodzie lub pożary, a w konsekwencji – szybciej usunąć ich skutki”.

Wyniki badania

Wirtualizacja, chmura i mobilność zyskują popularność wśród MŚP.

Najnowocześniejsze technologie nie są wdrażane wyłącznie przez duże przedsiębiorstwa, ale również przez wiele małych i średnich firm. Ponad jedna trzecia (35 proc.) wykorzystuje obecnie urządzenia mobilne do celów biznesowych. Wirtualizacja również pozostaje w kręgu ich zainteresowań — 34 proc. albo właśnie wdraża wirtualizację serwerów, albo już czerpie z niej korzyści. Jeszcze popularniejsze jest przetwarzanie danych w modelu „cloud computing” — 40 proc. korzysta z chmur publicznych, a podobna liczba (43 proc.) wdraża chmury prywatne.

Gotowość na awarie priorytetem dla małych i średnich firm.

W wielu przypadkach chęć lepszego przygotowania się na awarie odegrała istotną rolę we wdrożeniu nowych technologii. 37 proc. respondentów stwierdziło, że potrzeba bycia gotowym na awarie wpłynęła na ich decyzję o wdrożeniu chmur prywatnych, a 34 proc. — że skłoniła ich do korzystania z chmur publicznych oraz wirtualizacji serwerów. Dotyczyło to również mobilności, w przypadku której gotowość na awarie miała wpływ na decyzje 36 proc. badanych.

Pionierzy są lepiej przygotowani na awarie.

Czy celowo, czy nie, inicjatywy te zwiększyły stopień przygotowania na awarie wśród większości respondentów. Dotyczy to zwłaszcza wirtualizacji serwerów — 71 proc. badanych stwierdziło, że dzięki niej są lepiej przygotowani na awarie. Jeśli chodzi o chmury prywatne i publiczne, respondenci (odpowiednio 43 i 41 proc.) również zauważyli poprawę. Co do mobilności, zwiększyła ona poziom gotowości na awarię w 36 proc. przypadków.

Zalecenia

Badania wskazują, że wprowadzanie innowacji przez MŚP jest kluczowe, ponieważ pozwala im skuteczniej reagować na wyzwania. Aby mogły one optymalnie przygotować się na awarie, Symantec doradza podjęcie następujących działań:

  • Zacznij planować już teraz. Opracuj plan na wypadek awarii. Oceń, jak strategiczne technologie, takie jak mobilność, wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze, mogą pomóc.

  • Wdróż strategiczne technologie. Wykorzystaj zintegrowane, chmurowe kopie zapasowe do przechowywania danych poza siedzibą firmy i do usuwania skutków awarii. Użyj również zautomatyzowanej konwersji kopii fizycznych na wirtualne (P2V), aby w przypadku awarii serwera można było przywrócić system fizyczny na maszynach wirtualnych.

  • Chroń swoje informacje. Używaj kompleksowych zabezpieczeń i rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, aby chronić systemy fizyczne, wirtualne i mobilne. Możesz nawet tworzyć kopie zapasowe w chmurze.

  • Sprawdź i przetestuj swoją gotowość na awarie. Należy robić to przynajmniej raz na kwartał.

Badania Symantec: Przygotowanie firm MŚP na awarie informatyczne

Firma badawcza ReRez przeprowadziła badania telefonicznie w lutym i marcu 2012 r. Udział w nim wzięły osoby podejmujące decyzje w 2053 firmach z całego świata zatrudniających od 5 do 250 pracowników. Spośród respondentów dwie trzecie było dyrektorami najwyższego i średniego szczebla; pozostali byli przedstawicielami IT. Ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) wykorzystuje rozwiązania mobilne.

Zasoby
Raport: Przygotowanie firm MŚP na awarie informatyczne
SlideShare: Przygotowanie firm MŚP na awarie informatyczne
Infografiki: Przygotowanie firm MŚP na awarie informatyczne
Confident SMB Blog

Źródło: Symantec