23 kwietnia - w poniedziałek - minister Michał Boni przedstawił "Raport Państwo 2.0".

80-stronnicowy Raport nie jest tylko podsumowaniem stanu realizacji prac, ale i skokiem do przodu: proponowane są w nim jest nowe podejście do problemu informatyzacji.

Przygotowując bilans otwarcia stanęliśmy w obliczu szerszych wyzwań, niż tylko porządkowanie prowadzonych projektów. Źródłem słabości jest sama koncepcja informatyzacji, albo wręcz jej brak. Chaotycznie i „silosowo” prowadzone działania, brak współpracy, prymat nastawienia typu „hardware” nad modelem zorientowanym na przyjazne dla użytkowników aplikacje – powodowały błędy w decyzjach o obniżały jakość rezultatów.

Niezbędna stała się zmiana podejścia. Pokazała to chociażby debata na temat ACTA, która przesunęła nasze myślenie na temat roli Sieci we współczesnym społeczeństwie, gospodarce i państwie o kilka lat do przodu.

W Raporcie rekomendujemy zatem działania niezbędne do poprawy realizowanych projektów. Pokazujemy, jaką drogą należy pójść, aby w dziedzinie informatyzacji i cyfryzacji sprawy „nie stały na głowie” i jak budując użyteczny dla obywateli system poprawić jakość funkcjonowania państwa, a równocześnie stworzyć warunki, by uruchomić potencjał cyfryzacyjny Polaków.

Naszym celem jest sprawna i niewidoczna dla obywatela administracja.

STAN OBECNY

Administracja publiczna realizuje dziś kilkaset projektów informatycznych.

29 priorytetowych projektów jest finansowanych z funduszy europejskich (w ramach 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – ich lista jest na s. 15-16 raportu). Część z tych projektów wdrażana jest zgodnie z harmonogramami i nie stwierdziliśmy, aby istniało zagrożenie dla ich realizacji. Są jednak projekty z problemami – raport szczegółowo opisuje zaproponowane środki zaradcze (s. 17-49). ...

żródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji