Połowa CIO uważa, że budżety przeznaczone na innowacje są niewystarczające. Badanie CIO 2014

Cięcia budżetowe w działach IT to już przeszłość. Tylko 23 proc. menedżerów odpowiedzialnych za IT na świecie i 21 proc. w Polsce ocenia, że tegoroczne budżety ich działów są niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie, ponad połowa badanych deklaruje, że na ten cel przeznaczanych jest wciąż zbyt mało funduszy. Wraz z upowszechnianiem nowych technologii rola liderów IT może ewoluować i w coraz większym stopniu będą oni wspierać innowacyjność w swoich firmach. Liderzy IT nadal uważają, że ich najważniejszym zadaniem jest dostarczanie rezultatów biznesowych. To najważniejsze wnioski płynące z globalnego raportu firmy doradczej Deloitte „Badanie CIO 2014. Nowe technologie - na skrzyżowaniu”.

W tegorocznej edycji badania uczestniczyło ponad 900 liderów IT z 49 krajów: Europa (w tym Polska), obie Ameryki, Bliski Wschód, Afryka, Azja i Australia.

Na ograniczenia dostępnych środków budżetowych zwraca uwagę zaledwie 23 proc. respondentów (średnia globalna). W Polsce jest to 21 proc. Biorąc pod uwagę sektory, podobnie do ubiegłego roku stosunkowo najmniejszą poprawę pod tym względem odczuł w naszym kraju sektor finansowy, w którym aż 38 proc. firm będzie dysponowało budżetem niższym niż w poprzednim roku (na świecie jedynie 19 proc.).

W powszechnym przekonaniu rola liderów IT jako elementu administracyjnego firmy, sprowadza się do utrzymywania kluczowych systemów informatycznych, z których korzystają pracownicy danych działów firmy. Obecnie na realizację tych usług na świecie przeznacza się 55 proc. budżetu IT. Inicjatywy, których celem jest rozwój biznesu pochłaniają jedynie 22 proc. dostępnych środków. W przypadku Polski jest to odpowiednio 53 i 31 proc.

„Środki, jakie większość CIO może przeznaczyć na innowacyjne projekty są ograniczone. Według opinii dyrektorów IT awersja większości członków zarządu do ryzyka stanowi poważne ograniczenie w realizacji inwestycji, z którymi wiąże się większa niepewność. Pomimo modyfikacji priorytetów i większej koncentracji na zmianie oraz rozwoju, niewiele wskazuje na to, aby w planach finansowych rezerwowano specjalne środki na wspieranie innowacji technologicznych”

– mówi Stanisław Bochnak, Dyrektor Grupy Technology Integration, Dział Konsultingu Deloitte.

Potwierdza to fakt, że niemal połowa respondentów w skali globalnej przyznaje, że ich firmy przeznaczają na innowacje tylko jedną dziesiątą budżetu lub nawet mniej. Ponad połowa badanych na świecie i prawie 50 proc. w Polsce deklaruje co prawda, że innowacja jest ważna, ale w obrębie ich funkcji IT na ten cel przeznaczanych jest zbyt mało funduszy. Firmy powinny zatem dokładniej przyjrzeć się powodom braku inwestycji w tym obszarze.

Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe pozostaje najważniejszym priorytetem na nadchodzące 12-18 miesięcy dla zdecydowanej większości liderów IT, którzy wzięli udział w badaniu Deloitte. Na świecie odpowiedziało tak 71 proc. respondentów, w Polsce o 6 pp. więcej.

„W pierwszej trójce priorytetów znalazły się także wdrożenie nowych technologii (takich jak: aplikacje mobilne, business intelligence, cloud computing czy media społecznościowe) oraz wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, co jest zapewne efektem coraz częstszych naruszeń cyberbezpieczeństwa”

– mówi Stanisław Bochnak.

Wyniki badania wskazują, że zarządzający działami IT mają jeszcze dużo do zrobienia w zakresie zacieśniania współpracy z członkami zarządu, aby zapewnić podległym sobie działom możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań i wspierać rozwój biznesu. Nieco ponad 40 proc. respondentów w skali globalnej i 30 proc. w Polsce deklaruje, że ich współpraca z prezesami zarządu układa się bardzo dobrze, co jest pozytywnym sygnałem. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, w którym jest ciągła presja na wyniki i wspieranie firmy w realizacji inicjatyw rozwojowych, liderzy IT mogą wiele zyskać współpracując ściśle z CEO. Co ciekawe, o ile globalnie istotnym zagadnieniem okazało się kształtowanie relacji liderów IT z osobami pełniącymi nowe role w najwyższym kierownictwie firmy, o tyle w Polsce dla kilku takich ról (członek zarządu lub dyrektor ds. fuzji i przejęć, dyrektor ds. danych oraz dyrektor ds. strategii cyfrowej) ponad 80 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „nie dotyczy”. Zapewne w znacznej części przypadków wynika to z braku takich stanowisk w ich organizacjach. „Niemal siedmiu na dziesięciu polskich respondentów wysoko oceniło swój zespół IT i uznało go za „silnego i skutecznego” strategicznego partnera dla biznesu. W skali globalnej taką ocenę wskazała tylko około połowa uczestników. W porównaniu do ubiegłego roku, widzimy dużą poprawę wyników w Polsce, wówczas odpowiedzi z oceną „wysoką” i „dostateczną” rozkładały się niemal po równo” – wskazuje Stanisław Bochnak.

Jak postrzegają siebie dyrektorzy IT?

Pod tym względem wyniki na świecie i w Polsce wyglądają bardzo podobnie. Liderzy IT są zazwyczaj bardziej racjonalni niż intuicyjni, co może wskazywać, że w większym stopniu kierują się zdrowym rozsądkiem niż instynktem. Takie podejście sprawdza się w wielu sytuacjach, ale niekoniecznie w przypadku innowacyjności, mającej na celu zapewnienie firmie możliwości dalszego rozwoju. Dzięki większej świadomości własnego stylu działania oraz cech przydatnych w różnych sytuacjach biznesowych, menedżerowie odpowiedzialni za IT mogliby zwiększyć swoje możliwości adaptacyjne w kontaktach z osobami zarządzającymi z innych obszarów biznesu, a także wywierać większy wpływ na członków zarządu.

W czasach, kiedy przedsiębiorstwa wykorzystują coraz większe ilości danych w celach analitycznych, zaskakuje fakt, że ponad 50 proc. respondentów w skali globalnej nie prowadzi pilotażu, nie wdraża ani nie wprowadziło jeszcze analityki biznesowej w swoich firmach. Dobra wiadomość jest taka, że wg. 74 proc. CIO – działy IT firm wspierają realizację strategii biznesowej swojej firmy, stosując narzędzia analityczne, a niemal połowa respondentów jest zdania, że takie rozwiązania zapewniają firmie przewagę konkurencyjną. Jednak ponad jedna czwarta liderów IT w ogóle nie korzysta z analityki lub robi to w sposób nie do końca spójny z ogólną strategią biznesową przedsiębiorstwa.

W Polsce w ciągu roku odsetek respondentów prowadzących implementację rozwiązań w obszarze Big Data wzrósł do około jednej czwartej. Tym niemniej nadal zdecydowana większość firm nie wyszła poza etap pilotażu, a niemal połowa respondentów jest dopiero na etapie deklaracji „ZA” przyszłym prowadzeniem badań w tym obszarze.

„Wraz z upowszechnianiem nowych technologii rola CIO może się zmienić i będą oni bardziej niż kiedyś wspierać swoje przedsiębiorstwa w rozwoju innowacyjności. Nadeszła odpowiednia chwila, aby liderzy IT podjęli decyzję czy zamierzają pozostać wyłącznie „strażnikami” istniejących kluczowych systemów informatycznych, czy też chcą odegrać aktywną i ważną rolą w rozwoju swoich firm”

– podsumowuje Stanisław Bochnak.

Informacje o badaniu/ metodologia:
Respondentami drugiej edycji badania CIO 2014 było ponad 900 liderów IT z 49 krajów: z Europy (w tym z Polski), obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii. 80 proc. respondentów to CIO lub dyrektorzy i menedżerowie IT.

Wielkość firm, z których pochodzili respondenci: najwięcej 26% respondentów reprezentuje firmy z przychodami rocznymi w granicach 100 mln-1 mld €, 18% szefów pochodzi z firm generujących przychody w przedziale 1mld -10 mld €, 15%: 10 mld-100 mld, 14%: 10 mln-100 mln, 14%: poniżej 10 mln, 13%: ponad 100 mld.

Regiony geograficzne objęte analizą: Europa Zachodnia (32%), Europa Środkowa (17%), Europa Południowa (15%), Ameryka Południowa (13%), Australia (8%), Europa Północna (5 %), Kanada (4%), Bliski Wschód (4%), Azja (1%), Afryka (1%).

Pełny raport z wynikami i analizą wyników dla Polski: www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Globalny raport pt. “The Deloitte CIO Survey 2014. CIOs: At the Tech-Junction” opublikowany przez Deloitte Wielka Brytania: www.deloitte.co.uk/ciosurvey2014

Źródło: Deloitte