Firmy przeznaczają większość budżetu IT na rozwój oprogramowania

Raport World Quality Report 2014 pokazuje, że przedsiębiorstwa przeznaczają większość budżetu IT na rozwój nowego oprogramowania, ponieważ priorytetem dla dyrektorów ds. informatyki jest transformacja, a nie utrzymanie IT

Capgemini, jeden z wiodących dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu razem ze swoją spółką zależną Sogeti, oferującą wyspecjalizowane usługi IT, opublikował dzisiaj wyniki szóstej edycji raportu World Quality Report. Według tego corocznego opracowania przygotowywanego we współpracy z HP, sprawdzającego stan jakości aplikacji oraz trendy w ich testowaniu w różnych branżach i lokalizacjach, po raz pierwszy większość budżetu IT przeznaczanego na testowanie i zapewnienie jakości (Testing and Quality Assurance - QA) (52 procent) jest obecnie przeznaczana na rozszerzenie środowiska IT, na przykład na opracowanie nowych systemów i aplikacji mobilnych oraz Big Data, niż na modernizację i utrzymanie systemów i aplikacji. Raport podkreśla również, że testowanie i zapewnienie jakości uznawane są za kluczowe funkcje biznesowe w obliczu rosnącej roli jakości aplikacji oraz złożoności środowiska IT (media społecznościowe, mobilność, analityka, chmura i „Internet rzeczy”).

Tegoroczne badanie, w którym uczestniczyło 1543 CIOs, dyrektorów IT i liderów ds. testowania z 25 krajów, podkreśla jak stale rośnie udział wydatków na testowanie w budżecie IT ze względu na coraz większą rolę jakości aplikacji, niezawodności i ogólnego zadowolenia użytkownika. Szybkość i zasięg reakcji użytkowników mediów społecznościowych i internetowych, spowodowały, że przedsiębiorstwa stały się bardziej świadome fatalnego wpływu, jaki mają błędy w aplikacjach na reputację i wartość marki. Średni udział wydatków na QA w całości budżetu IT wzrósł z 18 procent w 2012 roku i 23 procent w 2013 roku do 26 procent w roku 2014. Prognozuje się zwiększenie udziału budżetu na testowanie do poziomu 29 procent do 2017 roku.

Wzrost zainteresowania testowaniem napędzany nowymi projektami rozwojowymi i transformacją cyfrową

Testowanie nowych aplikacji stanowi obecnie największą pozycję (52 procent) całości budżetu przeznaczanego na testowanie - wzrost z 41 procent w 2012 roku. To zwiększone zainteresowanie nowymi projektami, związane szczególnie z transformacją cyfrową, znajduje odzwierciedlenie w podziale budżetów na testowanie – obecnie 40 procent przeznaczane jest na projekty rozwojowe w zakresie Big Data i analityki, a 27 procent na nowe inicjatywy związane z chmurą. Te programy transformacyjne wymagają bardziej wyspecjalizowanych praktyk testowania i usług, ale także umiejętności. Odzwierciedla się to w znacznym wzroście udziału budżetu przeznaczanego na HR, stanowiącego ponad jedną trzecią budżetu na testowanie (35 procent) – wzrost o 23 procent od 2013 roku.

Govind Muthukrishnan, Senior Vice President i Testing Global Service Line Leader Capgemini komentuje:

„Testowanie rozumiane jako funkcja staje się biznesowo ważne jak nigdy dotąd dla organizacji , które muszą wyjść naprzeciw czynnikom zewnętrznym napędzającym transformację cyfrową. Do takich czynników należą zmiany w zachowaniu klienta, wzmożona globalna konkurencyjność, konieczność posiadania oferty we wszystkich kanałach sprzedaży, rosnąca popularność mediów społecznościowych, zwiększające się ilości danych oraz postęp technologiczny dotyczący, na przykład, chmury lub mobilności. Czytelnicy tegorocznego raportu przekonają się, że organizacje testujące coraz bardziej skupiają się na tych nowych możliwościach rynkowych, aby dostarczyć realnych biznesowych korzyści w możliwie najkrótszym czasie, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów testowania.”

Raffi Margaliot, Senior Vice President i General Manager, Zarządzanie Dostarczaniem Aplikacji, HP dodał:

„CIOs są pod coraz większą presją, by zapewnić jak najwyższy poziom satysfakcji użytkownika, co jest kluczowym elementem w budowaniu lojalności i wartości marki. Zmniejsza się tolerancja użytkowników w odniesieniu do bezpieczeństwa aplikacji, kwestii użyteczności i wydajności, czy też różnego poziomu zadowolenia w zależności do kanału, co ma ogromny wpływ na wagę i działanie zapewnienia jakości i testowania.”

Organizacje skupiają się na szybkości wprowadzania produktu na rynek, a wydajność i elastyczność nadal stanowią wyzwanie Badanie wykazało, że od CIOs wymaga się skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, a coraz więcej organizacji wprowadza w tym obszarze metody agile . Więcej niż dziewięć na dziesięć organizacji (93 procent) próbowało stosowania metod agile w projektach rozwoju oprogramowania (wzrost z 83 procent w 2013 roku). Jednakże pomimo tego wzrostu, wiele organizacji nadal stoi przed wyzwaniami takimi, jak: brak wypróbowanych „zwinnych” metod testowania (61 procent), trudności z wdrożeniem automatyzacji testów (55 procent) oraz brak dostępności stosownych sprawnych narzędzi do testowania (42 procent).

Rozwiązania chmurowe są coraz popularniejsze w obszarze optymalizacji kosztów

Redukcja kosztów nadal pozostaje jednym z priorytetów IT, a ponieważ firmy szukają sposobów redukcji kosztów infrastruktury testowej, widoczny jest wzrost w wykorzystaniu wirtualizacji i rozwiązań SaaS. Po spadku w 2013 roku, znów częściej stosuje się rozwiązania chmurowe dla hostingu i aplikacji testowych. Testowanie w chmurze wzrosło z 24 procent w roku ubiegłym do 32 procent w 2014 roku i szacuje się, że do 2017 roku osiągnie poziom 49 procent.

Zadowolenie użytkownika w wielu kanałach wymaga wysokiej jakości testowania, w tym oceny bezpieczeństwa i wydajności

Testowanie coraz bardziej zyskuje na wadze, gdyż klienci oczekują bezproblemowego korzystania z wielokanałowych aplikacji i urządzeń w środowisku, które jest zawsze online. Według badania, kluczowymi kwestiami dla testowania migracji aplikacji do chmury są bezpieczeństwo (59 procent) i jakość działania (57 procent), natomiast dla testowania mobilnego najistotniejszym zagadnieniem pozostaje bezpieczeństwo (54 procent). Jednakże, nadal istnieją obawy co do wydajnego testowania mobilnego – czterech na dziesięciu respondentów stwierdziło, że nie mieli wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio przetestować swe mobilne rozwiązania.

Pełna kopia raportu World Quality Report 2014-15 dostępna jest pod adresem www.worldqualityreport.com

W badaniu World Quality Report Survey wzięło udział 1543 CIOs, dyrektorów i managerów IT oraz managerów ds. zapewnienia jakości z całego świata, przedstawicieli wszystkich najważniejszych branż

Ankieta została opracowana przez ekspertów ds. zapewnienia jakości i testowania z Capgemini, Sogeti i HP (sponsorów badania), w konsultacji z Coleman Parkes Research. Dokument składał się z 32 pytań dotyczących zapewnienia jakości i testowania oraz wzbogacona została danymi jakościowymi uzyskanymi w dodatkowych wywiadach pogłębionych. Raport zawiera analizę danych ekspertów, interpretacje wyników i szczegółowy komentarz.

Źródło: Linkleaders