Cisco Connected Analytics – nowy zestaw narzędzi do analizy danych z Internetu Rzeczy

Cisco ogłosiło nową strategię dotyczącą systemów i narzędzi do analizy danych oraz wprowadziło zestaw rozwiązań Cisco Connected Analitycs for the Internet of Everything. Rozwiązania te ułatwią użytkownikom uzyskanie wartościowych informacji biznesowych dzięki analizie różnego typu danych generowanych przez szybko rozwijające się ekosystemy IoE (Internet of Everything), w których dane są wymieniane między ludźmi, urządzeniami i zachodzącymi między nimi procesami. W skład Cisco Connected Analytics wchodzą łatwe do wdrożenia pakiety oprogramowania wyposażone w narzędzia umożliwiające analizę zbiorów danych niezależnie od tego gdzie są one zapisane i przechowywane.

Rozwiązania tego typu były dotąd projektowane głównie z myślą o zastosowaniu do analizy danych przechowywanych w wewnętrznym systemie IT należącym do przedsiębiorstwa i najczęściej znajdujących się w centralnej hurtowni danych. Jednak ten funkcjonujący od lat model nie może sprostać współczesnym wyzwaniom, bo dane generowane w systemach IoE mają coraz większą objętość, są rozproszone i szybko się zmieniają. Pochodzą przy tym z wielu najróżniejszych źródeł znajdujących się często poza brzegiem firmowej sieci, takich jak urządzenia mobilne lub zdalne czujniki.

Integracja rozproszonych danych i wyciąganie kluczowych wniosków biznesowych

Podejmujący kluczowe decyzje menedżerowie szukają sposobów na efektywne wykorzystanie coraz większej ilości napływających danych, tak, by miały one wartość biznesową. Z drugiej strony osoby zarządzające systemami IT próbują sprawić by wszystkie dane, mające potencjalną wartość dla biznesu, były dostarczane do systemu w czasie rzeczywistym. Jak wynika z badań Cisco, 40% ankietowanych menedżerów uważa, że niedostępność lub brak mechanizmów pozwalających na interpretację danych to największe przeszkody utrudniające przekształcenie strumienia napływających danych w praktyczne wnioski i działania biznesowe. Według szacunków Cisco Consulting Services, w ciągu najbliższych 10 lat wartość rynku rozwiązań IoE wyniesie 19 bilionów USD, a narzędzia analityczne będą w tym miały ogromny udział (7,3 bln USD).

Łącząc inteligentne sieci i rozwiązania infrastrukturalne z mechanizmami wirtualizacji danych, Cisco oferuje systemy nie tylko umożliwiające dostęp do rozproszonych informacji, ale również ich analizę i szybkie wyciąganie wartościowych dla biznesu wniosków. Korelacja w czasie rzeczywistym historycznych, zarchiwizowanych danych z napływającym strumieniem bieżących informacji pozwala użytkownikom na praktycznie natychmiastową odpowiedź na pojawiające się zagrożenia, wyraźnie zwiększa efektywność procesów biznesowych, a jednocześnie zapewnia pracownikom i klientom znacznie lepsze doświadczenia podczas korzystania z systemu.

Dzięki dominującej roli w rozwijaniu technologii Intercloud, największej na świecie sieci systemów chmurowych, Cisco umożliwia firmom integrację w jednym systemie informacji pochodzących ze scentralizowanych i rozproszonych zbiorów danych przechowywanych zarówno w chmurach prywatnych, jak i publicznych.

Cisco Connected Analytics for the Internet of Everything

Zestaw rozwiązań Connected Analytics został tak zaprojektowany, by umożliwić firmom z różnych branż dostęp do danych, prognoz i informacji o trendach, które mogą mieć bezpośredni i natychmiastowy wpływ na ich biznes i to w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

W skład Cisco Connected Analytics wchodzą:

  • Connected Analytics for Events: przy wykorzystaniu informacji napływających z sieci WiFi i raportów dotyczących aktywności urządzeń klienckich, oprogramowanie analizuje działanie sieci bezprzewodowej i prezentuje odpowiednie wnioski. Na przykład może zostać zastosowane do bieżącej analizy zachowań kibiców podczas imprez sportowych. Informacje o tym co aktualnie robią, gdzie się znajdują i czym się interesują pozwala na natychmiastowe podejmowanie przez organizatora decyzji dotyczących na przykład skierowania dodatkowych pracowników do kas biletowych lub pracowników ochrony w miejsca, gdzie może wystąpić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

  • Connected Analytics for Retail: umożliwia korelację obrazów napływających z zainstalowanego w sklepach systemu kamer wideo, informacji z sieci WiFi i istniejących w systemie danych operacyjnych, takich jak ewidencja towarów. Sprzedawcy mogą śledzić efektywność modelu rozmieszczenia towarów i wykorzystywać strumienie wideo do określenia, na przykład, przy których półkach sklepowych klienci spędzają najwięcej czasu lub gdzie należy uzupełnić produkty. Informacje takie są dostępne na bieżąco i mogą zostać natychmiast wykorzystane, co pozwala zarówno na zwiększenie zadowolenia klientów, jak i wydajności systemu sprzedaży.

  • Connected Analytics for Service Providers: oprogramowanie udostępnia mechanizmy inteligencji opartej na analizie wzorców sieci, jej funkcji i danych dotyczących klientów. Prezentując kompleksowy obraz system ułatwia dostawcom usług efektywne planowanie budowy/rozbudowy sieci i analizę inwestycji w infrastrukturę w kontekście wykorzystania usług i dynamicznych zmian wymagań klientów oraz otoczenia biznesowego. Operatorzy i dostawcy usług mogą wykorzystać informacje dostarczane przez oprogramowanie do zaoferowania użytkownikom bardziej niż dotąd spersonalizowanych usług, na przykład rekomendacji filmów lub przesyłania alertów dotyczących poziomu wykorzystania usług, by nie byli zaskoczeni przez wysokość opłat naliczanych w standardowym cyklu bilingowym.

  • Connected Analytics for IT: oprogramowanie wykorzystuje mechanizmy BI (Business Intelligence) i prezentuje raporty, które umożliwiają dopasowanie funkcji systemów IT do wymagań biznesowych. Narzędzia analityczne ułatwiają, na przykład, wdrożenie systemów pracy grupowej w nowych, zdalnych oddziałach firmy, lub analizę zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym i w efekcie minimalizację występującego ryzyka.

  • Connected Analytics for Network Deployment: udostępnia mechanizmy do analizy efektywności systemu sieciowego, prezentuje sposoby rozwiązania problemów związanych z rejestrowanymi zdarzeniami oraz pełną architekturę systemu. Oprogramowanie wykrywa potencjalne problemy związane z funkcjonowaniem sieci zanim się pojawią i w ten sposób umożliwia podjęcie proaktywnych działań, a także ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozbudowy lub modernizacji systemu pod kątem jego stabilności lub wydajności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów takiej inwestycji.

  • Connected Analytics for Mobility: oprogramowanie wykorzystuje funkcje lokalizacji urządzeń klienckich do analizy działania systemu Cisco Service Provider WiFi. Prezentuje rzeczywisty poziom wykorzystania usług sieci bezprzewodowej umożliwiając jej operatorom proaktywne planowanie niezbędnej rozbudowy lub modernizacji infrastruktury oraz wykrywanie nowych źródeł dochodów, na przykład przez modyfikację planów taryfowych w oparciu o analizę rzeczywistego wykorzystania oferowanych usług.

  • Connected Analytics for Collaboration: oprogramowanie mierzy wewnętrzny poziom wykorzystania aplikacji Cisco Collaboration do współpracy biznesowej. Dzięki temu stosująca je firma może łatwo uzyskać informacje ilu pracowników korzysta z funkcji udostępnianych przez te aplikacje, w jaki sposób to robi, jaki jest zwrot z inwestycji w takie rozwiązanie, na przykład w wyniku zmniejszenia kosztów podróży służbowych.

  • Connected Analytics for Contact Center: oprogramowanie umożliwia kompleksową analizę usług świadczonych przez firmowe centra obsługi i bieżącą prezentację rekomendacji, które mogą podnieść ich poziom, pozwolą lepiej zrozumieć problemy klientów i zwiększyć ich zadowolenie. Udostępniane informacje pozwalają na przykład tak zmodyfikować działanie systemu Call Center by klienci byli szybciej przekierowywani do właściwych konsultantów, co w efekcie pa zapewnić właściwy poziom obsługi.

Wszystkie wymienione wyżej pakiety oprogramowania wykorzystują innowacyjną platformę Cisco IOx, która pozwala zarówno użytkownikom końcowym, jak i niezależnym dostawcom rozwiązań dla różnych branż na wdrażanie, zarządzanie oraz tworzenie własnych aplikacji, które mogą być uruchamiane bezpośrednio na urządzeniach sieciowych Cisco.

Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Cisco Polska:

„Obserwujemy obecnie na rynku masowe przesunięcie środka ciężkości systemów – zdalne urządzenia mobilne stają się niewiarygodnie ważnymi, strategicznymi narzędziami do zbierania i współdzielenia danych, które pozwalają na bardziej niż dotąd świadome podejmowanie decyzji biznesowych oraz zwiększają zadowolenie klientów. Jeśli jednak firma nie posiada odpowiednich narzędzi analitycznych, to wszystkie te dane stają się bezużyteczne. Zaprezentowane przez Cisco pakiety oprogramowania w połączeniu z szerokim ekosystemem firm partnerskich dają dobrą podstawę do rozwoju innowacyjnych rozwiązań analitycznych, które ułatwią użytkownikom przekształcenie zbiorów danych w informacje, umożliwiając podjęcie działań biznesowych zwiększających ich dochody”.

Źródło: Cisco