Warsztaty

Do kogo skierowane są warsztaty:

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. Przewiduje nową funkcję – Inspektora ochrony danych (IOD), mającą wspierać administratora danych i podmiot przetwarzający w wykonaniu obowiązków określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, zarówno unijnych jak i krajowych. W wydanych w grudniu 2016 r. Wytycznych Grupa Robocza art. 29 dyrektywy 95/46/WE przedstawiła szczegóły dotyczące: obowiązku wyznaczania IOD, jego pozycji w jednostce organizacyjnej, wymogów kwalifikacyjnych oraz realizowania zadań określonych w RODO. Jednocześnie w pierwszych projektach polskiej ustawy uzupełniającej RODO proponuje się, aby administratorzy bezpieczeństwa informacji z mocy prawa stawali się inspektorami ochrony danych, na stałe lub przynajmniej na określony czas. Warsztaty są skierowane do wszystkich osób zawodowo zajmujących się wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce organizacyjnej, które przygotowują się do wykonywania funkcji IOD, w tym obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji, ich zastępców, osób pracujących w pionach ABI lub wykonujących zadania w jednostkach, w których nie powołano ABI.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach: 

          •  przedstawienie zmian w przepisach o ochronie danych osobowych dotyczących IOD, porównanie sytuacji ABI oraz IOD,

          •  omówienie optymalnych rozwiązań organizacyjnych oraz podstaw świadczeń związanych z funkcją IOD (IOD wewnętrzny lub zewnętrzny),

          •  określenie procedur i czynności służących rozpoczęciu wykonywania zadań przez IOD, a także możliwego harmonogramu przygotowań,

          •  przedstawienie potrzeb w zakresie przygotowania merytorycznego ABI lub innych osób do wykonywania funkcji IOD.

Forma warsztatu: spotkanie (prowadzone będzie w konwencji warsztatowej, tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów), ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego warsztaty daje gwarancję, iż uczestnicy otrzymają pełną informację dotyczącą aktualnego stanu przygotowań do wdrożenia RODO w zakresie IOD. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dlatego też organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym konkretnym terminie.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/wabi1/index.php

Spotkanie odbędzie się 19 października 2017 r. w Warszawie.

Zapraszamy do skorzystania z 10% rabatu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/wabi1/formularz_pr10.php.

Organizator

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

Www.cpi.com.pl

Tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

E-mail: pr@konferencja.com.pl

Źródło: Centrum Promocji Informatyki