Więcej e-podpisu w sądach
Więcej e-podpisu w sądach

Zgodnie z nowymi zasadami doręczeń pism sądowych operatorzy, m.in. poczta i firmy kurierskie, będą mogli przesyłać elektroniczne formularze odbioru przesyłki zawierającej pisma sądowe drogą elektroniczną, przekazując je bezpośrednio do systemu teleinformatycznego sądu wysyłającego dane pismo. Elektroniczny formularz odbioru przesyłki wymaga uwierzytelnienia podpisem elektronicznym. Jest to znaczne ułatwienie dla operatorów, którzy dzięki temu będą mogli zaoszczędzić czas i pieniądze, unikając przesyłania papierowych potwierdzeń. Zmiany weszły w życie 6 czerwca 2013 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 19 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

– W ostatnim czasie możemy obserwować rosnącą liczbę zastosowań podpisu elektronicznego w polskich organach państwowych. Również sądy coraz chętniej decydują się na rozwiązanie, które pozwala zastępować stosy papierowych druków, wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem elektronicznym

– mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Biznesowego Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies.

Wcześniej przełomowym krokiem było orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), że w kontaktach z sądami administracyjnymi można używać podpisu elektronicznego. Pozwoliło to na zerwanie z praktyką unikania w sądach zewnętrznych kontaktów uwierzytelnianych cyfrowo. Innym popularnym zastosowaniem e-podpisu w sądownictwie jest sporządzanie protokołów z posiedzeń sądowych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem tego rozwiązania. Upowszechnianie podpisu elektronicznego w sądach na pewno pozwoli na oszczędność czasu w prowadzeniu odpowiednich kontaktów, a w dalszych krokach, po wprowadzeniu pełnego systemu cyfrowego obiegu dokumentów, może to znacznie usprawnić pracę sądownictwa.

Źródło: Unizeto Technologies