Działy informatyki akceptują wykorzystywanie w pracy prywatnych urządzeń mobilnych

Z uwagi na wzrost liczby urządzeń przynoszonych do pracy, przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowej strategii w zakresie mobilności. Wykorzystując sieci inteligentne, przedsiębiorstwa mogą teraz zapewnić swoim pracownikom możliwości pracy w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, czyli «pracy w preferowany przez nich sposób»”.

- Padmasree Warrior, wiceprezes i dyrektor techniczny Cisco

Firma Cisco Systems zaprezentowała wyniki badania Horizons Study przeprowadzonego przez dział internetowych rozwiązań biznesowych Cisco (Cisco Internet Business Solutions Group — Cisco IBSG ), w którym wzięło udział 600 szefów działów informatyki i działów biznesowych. Z badania tego wynika, że działy informatyki przedsiębiorstw akceptują wykorzystywanie w pracy prywatnych urządzeń mobilnych (bring your own device -- BYOD), a w niektórych przypadkach nawet tę praktykę aktywnie wdrażają. W raporcie z badań przedstawiono niektóre spośród wymiernych korzyści oraz problemów związanych z udzielaniem pracownikom pozwolenia na używanie własnych urządzeń mobilnych w ramach sieci pracodawców. Równolegle z publikacją raportu firma Cisco przedstawiła również „inteligentne rozwiązania” (Smart Solutions) dla przedsiębiorstw oraz produkty dla operatorów, które pozwolą im pomóc klientom, a także użytkownikom, w maksymalnym wykorzystaniu urządzeń mobilnych w biurze, w domu i w podróży.

Z przeprowadzonego badania wynika, że większość przedsiębiorstw zezwala teraz na wykorzystywanie w pracy prywatnych urządzeń mobilnych -- aż 95% respondentów stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa zezwalają pracownikom na korzystanie w takiej czy innej formie z własnych urządzeń w miejscu pracy. W raporcie stwierdzono też, że średnia liczba podłączonych do sieci urządzeń przypadających na jednego pracownika merytorycznego wzrośnie z poziomu 2,8 szt.(dane z 2012 roku) i wyniesie w 2014 r. 3,3 szt. Kierownicy działów informatyki muszą zrównoważyć kwestie bezpieczeństwa i pomocy technicznej z bardzo realnymi możliwościami uzyskania, w wyniku zjawiska BYOD, znacznych oszczędności i zapewnienia wzrostu produktywności.

Wyniki ankiety dowodzą również, że zjawisko BYOD (Bring Your Own Device) stanowi punkt wyjścia do jeszcze większych korzyści biznesowych. Ponad trzy czwarte (76%) uczestniczących w badaniu kierowników działów informatyki uznało zjawisko BYOD za w pewnym stopniu lub zdecydowanie pozytywne dla swojej firmy, dostrzegając w nim jednocześnie znaczne wyzwania dla działu informatyki. Wnioski te świadczą o tym, że tendencja do wykorzystywania w pracy prywatnych urządzeń mobilnych będzie się umacniać i że kierownicy widzą potrzebę bardziej całościowego podejścia do tego problemu. Powinno ono zapewniać skalowalność oraz uwzględniać kwestie zarządzania mobilnością, bezpieczeństwem, wirtualizacją i regułami sieciowymi, aby zachować kontrolę nad kosztami i jednocześnie zapewniać optymalną obsługę w obszarach, w których można uzyskać oszczędności.

Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzają, że sferę mobilności należy rozszerzyć znacznie poza granice zjawiska BYOD -- zapewniając integrację rozwiązań mobilnych dla operatorów i przedsiębiorstw, zabezpieczeń oraz rozwiązań do współpracy i do wirtualizacji komputerów biurkowych.

Najważniejsze wnioski z ankiety

Coraz więcej kierowników działów informatyki i działów biznesowych akceptuje zjawisko BYOD

 • 95% przedsiębiorstw zezwala pracownikom na korzystanie w takiej czy innej formie z własnych urządzeń w miejscu pracy.

 • 84% respondentów nie tylko zezwala na korzystanie z takich urządzeń, ale także zapewnia do nich pomoc techniczną w pewnych zakresie.
 • 36% objętych ankietą przedsiębiorstw zapewnia pełną pomoc techniczną do prywatnych urządzeń pracowników. Innymi słowy, firmy te zapewniają pomoc techniczną do wszystkich urządzeń (smartfonów, tabletów, laptopów itd.), które pracownicy przynoszą do pracy.
 • Potrzeba mobilności nasila się, rośnie też liczba używanych urządzeń: 78% pracowników umysłowych wykorzystuje w pracy urządzenia mobilne, a 65% tych pracowników musi w celu wykonywania powierzonych im zadań mieć łączność mobilną. Do 2014 r. średnia liczba urządzeń podłączonych do sieci przypadających na jednego pracownika merytorycznego wyniesie 3,3 szt. (w 2012 r. wskaźnik ten ma wartość 2,8 szt.).

 • Na inicjatywy związane z mobilnością w 2014 r. firmy przeznaczą średnio 20% swoich budżetów na infrastrukturę informatyczną (dla porównania, w 2012 r. odsetek ten wynosi 17%).
 • Większość kierowników działów informatyki (76%) uważa „konsumeryzację” za zjawisko „w pewnym stopniu” lub „zdecydowanie” pozytywne dla swojej firmy.

 • Zdaniem respondentów za dwie główne korzyści wynikające ze zjawiska BYOD należy uznać zwiększenie produktywności pracowników (więcej możliwości współpracy) oraz większe zadowolenie z pracy.
 • Pracownicy chcą pracować w preferowany przez siebie sposób: chętnie korzystają w pracy z urządzeń prywatnych, gdyż chcą mieć większą kontrolę nad swoim sposobem pracy.

 • 40% respondentów uznało „wybór urządzenia” (możliwość korzystania z ulubionego urządzenia w dowolnym miejscu) za jeden z priorytetowych powodów nasilania się zjawiska BYOD wśród pracowników.
 • Drugi z tych priorytetowych powodów to potrzeba wykonywania czynności prywatnych w pracy i czynności zawodowych w czasie prywatnym.
 • Pracownicy chcą również przynosić do pracy własne aplikacje: 69% respondentów stwierdziło, że niedozwolone w pracy aplikacje -- zwłaszcza aplikacje do obsługi sieci społecznościowych, systemy poczty elektronicznej oparte na chmurze i komunikatory -- są dziś wykorzystywane w jeszcze większym (i zbyt dużym) stopniu niż dwa lata temu.
 • Pracownicy chcą inwestować w zwiększenie swoich możliwości w pracy. Zdaniem działu Cisco IBSG, pracownicy Cisco płacą z własnej kieszeni średnio po 600 USD za urządzenia, które zapewnią im większą kontrolę nad ich sposobem pracy.
 • Korzyści wynikające ze zjawiska BYOD kumulują się: korzyści wynikające ze zjawiska BYOD różnią się zależnie od roli pracownika i wymagań wykonywanej przez niego pracy. Dział Cisco IBSG szacuje, że roczna wartość korzyści wynikających z tego zjawiska wynosi na jednego pracownika od 300 USD do 1300 USD, zależnie od stanowiska zajmowanego przez daną osobę.

Według badań IDC 47,5% z 2,2 mln telefonów komórkowych zakupionych w Polsce w pierwszym kwartale 2012 to smartfony, do końca roku natomiast ich liczba przekroczy 50%. Podobnie sytuacja wygląda z tabletami, których sprzedaż również systematycznie rośnie. Wzrost popularności urządzeń mobilnych powoduje, że trend BYOD jest także widoczny w Polsce i znajduje coraz większą rzeszę zwolenników. Pracownicy w coraz większym stopniu będą mieli możliwość pracy na własnych urządzeniach, które znają lepiej. Na pewno ma to pozytywny wpływ na efektywność pracownika.

- Wojciech Bogucki, dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie Cisco

Zjawisko BYOD jest źródłem problemów w zakresie bezpieczeństwa i pomocy technicznej ze strony działu informatyki

 • Kwestie zapewniania bezpieczeństwa i pomocy technicznej ze strony działu informatyki to dwa główne problemy wynikające ze zjawiska BYOD: respondenci wymieniali kwestie bezpieczeństwa/prywatności i konieczność zapewniania przez dział informatyki pomocy technicznej do wielu platform mobilnych jako dwa główne problemy stwarzane przez zjawisko BYOD.

 • Wzrost liczby urządzeń wymaga nowej polityki, nowego podejścia do kontroli kosztów: z analiz przeprowadzonych przez dział Cisco IBSG wynika, że jedynie 14% kosztów powodowanych przez zjawisko BYOD ma związek ze sprzętem, co podkreśla wagę wyboru właściwych modeli nadzoru i pomocy technicznej, aby móc zachować kontrolę nad tymi kosztami.

Nasilanie się tendencji do wirtualizacji komputerów biurkowych

 • Firmy dostrzegają korzyści wynikające z wirtualizacji komputerów biurkowych: 98% badanych osób wiedziało, na czym polega wirtualizacja komputerów biurkowych. 68% respondentów zgodziło się z opinią, że większość stanowisk pracowników merytorycznych nadaje się do wirtualizacji komputerów biurkowych, a 50% badanych osób stwierdziło, że ich firma jest w trakcie wdrażania strategii takiej wirtualizacji.

 • Korzyści wynikające z wirtualizacji komputerów biurkowych -- trzy kluczowe obszary: (1) ciągłość biznesowa, tak aby pracownicy mieli dostęp do aplikacji z różnych miejsc i z poziomu różnych urządzeń, jeśli na przykład dojdzie do awarii serwera, (2) produktywność pracowników i (3) koszty infrastruktury informatycznej.

 • Głównym problemem jest ochrona danych: priorytetowe znaczenie ma dbałość o to, aby dostęp do danych poufnych firmy i pracowników miały tylko właściwe osoby.

Rozwiązywanie problemów i zapewnianie możliwości wyboru optymalnego „preferowanego” sposobu pracy mobilnej

Cisco oferuje szeroką gamę produktów i usług mobilnych, aby pomóc operatorom i przedsiębiorstwom w opracowaniu całościowego, skalowalnego podejścia do ich inicjatyw w zakresie mobilności, z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad kosztami oraz optymalizacją obsługi użytkowników.

Źródło: Cisco