Konferencja pt.

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec, niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Sprawne działanie administracji publicznej czy samorządowej oraz służb mundurowych ma bezpośredni wpływ na przeprowadzenie akcji, od której bardzo często zależne jest ludzkie życie.

9 maja w Warszawie odbędzie się XVI edycja ogólnopolskiej konferencji pt. Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb”.

Celem wydarzenia jest poznanie potrzeb służ mundurowych i administracji publicznej oraz wskazanie możliwych kierunków zmian umożliwiających rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Polska Rada Ratowników Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony, Polski Związek Pracodawców Ochrona, Związek Powiatów Polskich, Szkoła Główna Straży Pożarniczej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony.

Wsparcie merytoryczne:
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Proponowana tematyka konferencji:

I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków.
II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.
III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu
  kryzysowym.
1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje
2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji
A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu:
 - technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia
 - zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej
B. Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:
Dariusz Deptała –
Dyrektor Regionalny, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

  • „Człowiek a zarządzanie kryzysowe”

Sławomir Gola - Naczelnik Wydziału ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Środowiska

  • „Priorytety działań ratowniczych”

Franciszek Krynojewski - Właściciel, Agencja Konsultingowa Mikado

  •  „Zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla obiektów infrastruktury krytycznej”

Dariusz Krzysztofik - Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Lubelski Urząd Wojewódzki

  • „Metodyka oceny ryzyka sytuacji kryzysowej”

st. sekc. dr inż. Rafał Wróbel – Adiunkt, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Udział w konferencji jest bezpłatny dla:

- kadry zarządzającej: wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do zarządzania kryzysowego.

- funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej /Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;

- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służb ratowniczych chemicznych, radiacyjnych

Strona internetowa wydarzenia: http://successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe-2017-2  

Program wydarzenia: http://successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe-2017-2#program

Strona umożliwiająca rejestrację: http://successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe-2017-2#zarejestruj-się

Źródło: SuccessPoint